https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com - D Darko Dragorad Manjenčić D

Dobijanje i svojstva uljima plastifikovanih elastomernih nanokompozita dobijenih od različitih kaučuka

01.05.2013..
Pri projektovanju sirovinskog sastava elastomera, veoma je bitno izvršiti takav izbor polaznih prekursora koji će nakon procesa umrežavanja dati materijal za...

ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMENE MATEMATIČKOG MODELA NAIKA ZA ODREĐIVANJE PRINOSA UKUPNOG EKSTRAKTA IZOPA PRI SUPERKRITIČNOJ EKSTRAKCIJI

24.05.2012..
U ovom radu izvršena je superkritična ekstrakcija izopa (Hyssopus officinalis L.) primenom ugljendioksida kao ekstragensa. Ispitan je uticaj pritiska (80, 100...

https://www.high-endrolex.com/10